Tudnivalók - Szentmartonszikszo

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Tudnivalók

Nyelvvizsga
  • Egyedi eljárás fogyatékkal élők számára


http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/fogyatekkal_elok/jelentkezes


  • Felülvizsgálati kérelem


A működésünket szabályozó 137/2008 (V.16.) Kormányrendelet módosult, a felülvizsgálati eljárás szabályai megváltoztak. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem a vizsga értékelésére vonatkozik, a felülvizsgálati eljárás a dolgozat újraértékelését jelenti, ami díjköteles. Kérjük, tanulmányozza át módosított vizsgaszabályzatunk Felülvizsgálati kérelem pontját.

" Az eredmény közlésétől számított 15 napon belül, a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámítás számolási hibájára hivatkozva, felülvizsgálati kérelemmel lehet élni, függetlenül attól, hogy a vizsgázó a dolgozatát megtekintette-e.
" A kérelmet a Felülvizsgálati kérelem űrlapon a vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtani. A benyújtás történhet személyesen Ügyfélszolgálatunkon, vagy postai úton. Ez utóbbi esetben a kérvényt a postára adással egyidőben - a Kormányrendeletben megszabott határidők rövidsége miatt - elektronikus úton a
vizsga@nyi.bme.hu e-mail címre vagy faxon a +36-1-463-3193 számra is el kell juttatni.
" Amennyiben a felülvizsgálati kérelem a vizsga értékelésére vonatkozik, a felülvizsgálati eljárás a dolgozat újraértékelését jelenti, ami díjköteles. A kérelem benyújtásakor fizetendő eljárási díj 4.000 Ft.
" A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését, melyről a vizsgázót írásban értesíti.
" Amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, intézkedik az eredmény módosításáról, valamint sikeresnek ítélt vizsga esetében a bizonyítvány kiállításáról.
" A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett - de a vizsgaközpontnál két példányban előterjesztett panasszal élhet jogszabálysértésre vagy eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A fellebbezés illetékköteles, melynek összege 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni "nyelvvizsga fellebbezés" megjegyzéssel.
" A panaszt az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102-105. §-ai szerint.


  • Vizsgaidőpont módosítása


Adott vizsgaidőszakon belül a honlapon közzétett, ill. a kiértesítésben közölt csoportos vizsgaidőpontokon (írásbeli és magnóhallgatás) változtatni nem lehet, mivel ezek egy évre előre rögzítettek és így már a jelentkezéskor is ismertek.
A szóbeli beszélgetés időpontjának változtatására a lehetőség korlátozott, ezért a vizsgázó csak indokolt esetben, írásban kérvényezheti a módosítást. Az eljárási díj megegyezik a halasztási díj összegével.
A kért módosítás elvégzése nem kötelező, de a vizsgaközpont, ill. valamennyi vizsgahelye igyekszik a lehetőségekhez mérten a kérésnek eleget tenni.

  • Vizsgahalasztás

" Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. naptári napon írásban kérheti a vizsga elhalasztását a következő vizsgaidőszakra.
" Abban az esetben, ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát halaszthatja.
" A következő vizsgaidőszak jelentkezési időszakában a vizsgázó köteles az eljárási díj befizetése mellett újra jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével.
" Halasztáskor a befizetett vizsgadíj átkerül a következő vizsgaidőszakra.
" Halasztott vizsgát lemondani, vagy további halasztással élni nem lehet.
" Határidőn túli halasztás kizárólag orvosi igazolás bemutatásával fogadható el, ami vagy kórházi zárójelentés vagy az integrált kórházi/rendelői ügyviteli rendszerben kiállított és ambuláns naplószámmal ellátott igazolás lehet.
" A halasztás szabályaitól csak indokolt esetben, írásban benyújtott kérvény alapján, kizárólag a vizsgaközpont vezetőjének engedélyével lehet.

  • Vizsgalemondás- vizsgadíj visszatérítés


" A vizsgázó a vizsgát kizárólag írásban mondhatja le, legkésőbb az első vizsgaidőpontját megelőző 6. naptári napon.
" Abban az esetben, ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát mondhatja le.
" Lemondás esetén a Vizsgázó visszatérítésre jogosult, melynek összege a mindenkori halasztási díjjal csökkentett, általa befizetett vizsgadíj.
" A visszatérítés átutalással vagy postai úton történik. Postai úton történő visszafizetés esetén a visszatérítendő összeget a postai költség csökkenti.
" Ha a vizsgázó a vizsgát nem mondta le a vizsga időpontja előtt legkésőbb 6 naptári napon túl, és a vizsgán nem jelenik meg, a vizsgadíjból nem tarthat igényt visszatérítésre.
" Határidőn túli lemondás kizárólag orvosi igazolás bemutatásával fogadható el, ami vagy kórházi zárójelentés vagy az integrált kórházi/rendelői ügyviteli rendszerben kiállított és ambuláns naplószámmal ellátott igazolás lehet.
" A lemondás szabályaitól csak indokolt esetben, írásban benyújtott kérvény alapján, kizárólag a vizsgaközpont vezetőjének engedélyével lehet.

  • Vizsgadolgozat megtekintése

" A vizsgázónak meghatározott megtekintési napokon, előzetes bejelentkezés után lehetősége van az értékelt vizsgafeladatok megtekintésére. Bejelentkezni személyesen vagy e-mailben lehet, a vizsgán kapott kódszám és a megtekinteni kívánt részvizsga megjelölésével.
" A bejelentkezési és megtekintési dátumok szerepelnek a kódszámot is tartalmazó kódlapon, ill. a csoportos vizsgán az eredményközlés napjával együtt kihirdetésre kerülnek, valamint honlapon az
Aktuális vizsgákkal kapcsolatos határidőkmenüpontban is hozzáférhetők.
" Ha a vizsgázó a kijelölt napokon nem tudja dolgozatát megtekinteni, a vizsgaeseménytől számított 1 éven belül, a következő vizsgaidőszak/ok megtekintési napjain megteheti azt.
" Amennyiben a vizsgázó még nem töltötte be a 18. életévét, a megtekintésen részt vehet vele szülője vagy gondviselője.

  • Megtekintés rendje

" A megtekintés időtartama 30 perc.
" A vizsgázó betekinthet a színes kidolgozási lapjaiba és a feladatlapokba valamint a szóbeli vizsgán készült jegyzőkönyvbe.
" Az értékelés megértését a rendelkezésre bocsátott javító kulcsok (megoldások) és javítási szempontok segítik.
" A vizsgázó a vizsgaközpont által biztosított eszközökkel (írószer, papír), és kizárólag a saját megoldásairól készíthet jegyzetet (mindarról, ami a színes kidolgozási lapon szerepel).
" A dolgozatról fénymásolatot vagy fotót a vizsgázó nem készíthet az esélyegyenlőség elvének biztosítása érdekében ill. a megfelelő személyi és technikai feltételek hiánya miatt.
" Távozás előtt a vizsgázó köteles jegyzeteit bemutatni a teremfelügyelőnek, aki azokat ellenőrzi és aláírásával ellátja. Egyben a vizsgázó aláírja a megtekintési nyilatkozatot.
" Amennyiben a vizsgázó nem csak a saját megoldásairól, hanem a feladatokról is készített jegyzetet, jegyzetét nem tarthatja meg, kötelesek azokat a teremfelügyelőnek leadni. Az eseményt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.


  • Igazolás, bizonyítvány


Igazolás
" A vizsga eredményéről a bizonyítvány kiállításáig térítés ellenében igazolás kérhető, melynek elfogadásáról az érdekelt intézmények saját hatáskörükben döntenek.
Bizonyítvány
" A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az egyes részvizsgákon elérhető összpontszám minimum 60 %-át teljesítette úgy, hogy készségenként elérte a 40 %-os teljesítési minimumot is.
" A sikeres vizsgáról/részvizsgáról a vizsgázó írásbeli, szóbeli vagy komplex bizonyítványt kap.
" Az országos elektronikus rendszerbe továbbított és ott véglegesített eredményadatok alapján, nyomdai úton előállított nyelvvizsga-bizonyítványok a nyelvvizsgaközpontban kerülnek aláírásra és lepecsételésre.
" A bizonyítványt legkésőbb a vizsgától számított 60. napig a vizsgaközpont a vizsgázónak tértivevényes küldeményként postázza.
" A postázás előtt esetenként a bizonyítványok személyesen vagy meghatalmazással a Koordinációs Irodában is átvehetők. Ennek lehetőségéről és időpontjáról a csoportos vizsgán adnak tájékoztatást.
" A bármilyen okból postán visszaérkező bizonyítványokat 1 évig őrizzük díjmentesen. A határidő lejárta előtt az átvételre levélben felkérjük a vizsgázót, az egy év letelte után már csak 3.000 Ft eljárási díj megfizetése ellenében adjuk ki a bizonyítványt.
" A postázás előtt esetenként a bizonyítványok a Vizsgaközpont Ügyfélszolgálatán személyesen vagy meghatalmazással is átvehetők. Ennek lehetőségéről és időpontjáról a honlapon adunk tájékoztatást.
" Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról másodlatot a Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni (1054 Budapest, Báthori u. 10. Telefon: 374 2133 Fax: 374 2497), az OH NYAK jogosult a bizonyítvány kiállításáról igazolást kiadni.
Az aktuális időszak sikeres vizsgabizonyítványok postázásáról és átvételéről
IDE KATTINTVA tájékozódhat.
 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz