Tudnivalók - Szentmartonszikszo

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Tudnivalók

Nyelvvizsga
  • Egyedi eljárás fogyatékkal élők számára


" A 79/2006.(IV.5.) Korm. rendeletben megfogalmazott módon igazolt fogyatékosság
esetén a fogyatékkal élő jelentkező a vizsgaközponthoz vagy vizsgahelyéhez benyújtott
írásos kérelem alapján egyedi eljárással vizsgázhat, amennyiben minden egyes
vizsgarészben a feladatot/feladatokat a nyelvvizsgáztatást szabályozó 137/2008.(V.16)
kormányrendeletnek megfelelően teljesíteni tudja.
" Súlyosan hallássérült vagy siket jelölt szóbeli vizsgára nem jelentkezhet, mivel
fogyatékossága következtében a hallott szöveg értését mérő feladatokat nem tudja
teljesíteni.
" Az egyedi eljárásra irányuló kérést a jogszabályi és a vizsgahelyszín lehetőségei adta
keretek között személyre szabottan kezeljük, legyen szó akár látás-, vagy hallássérült,
mozgáskorlátozott, ill. egyéb problémával (diszlexia, diszgráfia, stb.) élő jelentkezőről. A
benyújtott kérvényt a hozzá csatolt szakvélemény alapján a Vizsgaközpont vezetője
bírálja el, melynek eredményéről a jelentkező írásban értesítést kap. Az egyedi eljárás
során az alábbiak biztosíthatók:
" Többletidő a vizsgán, ami a feladatok megoldására adott időn felül legfeljebb 30%
lehet.
" A vizsga nem csoportos, hanem egyéni bonyolítása, melynek során az egyedi
körülmények biztosíthatók (gépi hang helyett felolvasás, Braille írógép
használata, speciális nagyítókészülék alkalmazása, stb.).
" Az orvosi szakvéleményben megfogalmazott diszlexia-diszgráfia
következményének betudható helyesírási hibák figyelmen kívül hagyása a
dolgozat értékelésekor.
" Számítógép használata az írásbeli vizsgán a mozgásukban korlátozott
vizsgázóknak, ill. minden olyan esetben, amikor a vizsgázó írásképe olyan
mértékben lenne rendezetlen vagy nehezen olvasható, hogy az már az értékelést is
gátolná. Saját számítógép használata csak abban az esetben engedélyezett, ha azon
korlátozott számban telepíthető speciális program (pl. szövegfelolvasó) van.
" Diszlexiás, diszgráfiás vizsgázó esetén - a vonatkozó szakmai ajánlások
figyelembe vételével - egyedileg szerkesztett vizsgaanyag (betűtípus, elrendezés, stb.).


  • Felülvizsgálati kérelem


A működésünket szabályozó 137/2008 (V.16.) Kormányrendelet módosult, a felülvizsgálati eljárás szabályai megváltoztak. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem a vizsga értékelésére vonatkozik, a felülvizsgálati eljárás a dolgozat újraértékelését jelenti, ami díjköteles. Kérjük, tanulmányozza át módosított vizsgaszabályzatunk Felülvizsgálati kérelem pontját.

" Az eredmény közlésétől számított 15 napon belül, a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámítás számolási hibájára hivatkozva, felülvizsgálati kérelemmel lehet élni, függetlenül attól, hogy a vizsgázó a dolgozatát megtekintette-e.
" A kérelmet a Felülvizsgálati kérelem űrlapon a vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtani. A benyújtás történhet személyesen Ügyfélszolgálatunkon, vagy postai úton. Ez utóbbi esetben a kérvényt a postára adással egyidőben - a Kormányrendeletben megszabott határidők rövidsége miatt - elektronikus úton a
vizsga@nyi.bme.hu e-mail címre vagy faxon a +36-1-463-3193 számra is el kell juttatni.
" Amennyiben a felülvizsgálati kérelem a vizsga értékelésére vonatkozik, a felülvizsgálati eljárás a dolgozat újraértékelését jelenti, ami díjköteles. A kérelem benyújtásakor fizetendő eljárási díj 4.000 Ft.
" A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését, melyről a vizsgázót írásban értesíti.
" Amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, intézkedik az eredmény módosításáról, valamint sikeresnek ítélt vizsga esetében a bizonyítvány kiállításáról.
" A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett - de a vizsgaközpontnál két példányban előterjesztett panasszal élhet jogszabálysértésre vagy eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A fellebbezés illetékköteles, melynek összege 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni "nyelvvizsga fellebbezés" megjegyzéssel.
" A panaszt az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102-105. §-ai szerint.


  • Vizsgaidőpont módosítása


Adott vizsgaidőszakon belül a honlapon közzétett, ill. a kiértesítésben közölt csoportos vizsgaidőpontokon (írásbeli és magnóhallgatás) változtatni nem lehet, mivel ezek egy évre előre rögzítettek és így már a jelentkezéskor is ismertek.
A szóbeli beszélgetés időpontjának változtatására a lehetőség korlátozott, ezért a vizsgázó csak indokolt esetben, írásban kérvényezheti a módosítást. Az eljárási díj megegyezik a halasztási díj összegével.
A kért módosítás elvégzése nem kötelező, de a vizsgaközpont, ill. valamennyi vizsgahelye igyekszik a lehetőségekhez mérten a kérésnek eleget tenni.

  • Vizsgahalasztás

" Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. naptári napon írásban kérheti a vizsga elhalasztását a következő vizsgaidőszakra.
" Abban az esetben, ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát halaszthatja.
" A következő vizsgaidőszak jelentkezési időszakában a vizsgázó köteles az eljárási díj befizetése mellett újra jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével.
" Halasztáskor a befizetett vizsgadíj átkerül a következő vizsgaidőszakra.
" Halasztott vizsgát lemondani, vagy további halasztással élni nem lehet.
" Határidőn túli halasztás kizárólag orvosi igazolás bemutatásával fogadható el, ami vagy kórházi zárójelentés vagy az integrált kórházi/rendelői ügyviteli rendszerben kiállított és ambuláns naplószámmal ellátott igazolás lehet.
" A halasztás szabályaitól csak indokolt esetben, írásban benyújtott kérvény alapján, kizárólag a vizsgaközpont vezetőjének engedélyével lehet.

  • Vizsgalemondás- vizsgadíj visszatérítés


" A vizsgázó a vizsgát kizárólag írásban mondhatja le, legkésőbb az első vizsgaidőpontját megelőző 6. naptári napon.
" Abban az esetben, ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát mondhatja le.
" Lemondás esetén a Vizsgázó visszatérítésre jogosult, melynek összege a mindenkori halasztási díjjal csökkentett, általa befizetett vizsgadíj.
" A visszatérítés átutalással vagy postai úton történik. Postai úton történő visszafizetés esetén a visszatérítendő összeget a postai költség csökkenti.
" Ha a vizsgázó a vizsgát nem mondta le a vizsga időpontja előtt legkésőbb 6 naptári napon túl, és a vizsgán nem jelenik meg, a vizsgadíjból nem tarthat igényt visszatérítésre.
" Határidőn túli lemondás kizárólag orvosi igazolás bemutatásával fogadható el, ami vagy kórházi zárójelentés vagy az integrált kórházi/rendelői ügyviteli rendszerben kiállított és ambuláns naplószámmal ellátott igazolás lehet.
" A lemondás szabályaitól csak indokolt esetben, írásban benyújtott kérvény alapján, kizárólag a vizsgaközpont vezetőjének engedélyével lehet.

  • Vizsgadolgozat megtekintése

" A vizsgázónak meghatározott megtekintési napokon, előzetes bejelentkezés után lehetősége van az értékelt vizsgafeladatok megtekintésére. Bejelentkezni személyesen vagy e-mailben lehet, a vizsgán kapott kódszám és a megtekinteni kívánt részvizsga megjelölésével.
" A bejelentkezési és megtekintési dátumok szerepelnek a kódszámot is tartalmazó kódlapon, ill. a csoportos vizsgán az eredményközlés napjával együtt kihirdetésre kerülnek, valamint honlapon az
Aktuális vizsgákkal kapcsolatos határidőkmenüpontban is hozzáférhetők.
" Ha a vizsgázó a kijelölt napokon nem tudja dolgozatát megtekinteni, a vizsgaeseménytől számított 1 éven belül, a következő vizsgaidőszak/ok megtekintési napjain megteheti azt.
" Amennyiben a vizsgázó még nem töltötte be a 18. életévét, a megtekintésen részt vehet vele szülője vagy gondviselője.

  • Megtekintés rendje

" A megtekintés időtartama 30 perc.
" A vizsgázó betekinthet a színes kidolgozási lapjaiba és a feladatlapokba valamint a szóbeli vizsgán készült jegyzőkönyvbe.
" Az értékelés megértését a rendelkezésre bocsátott javító kulcsok (megoldások) és javítási szempontok segítik.
" A vizsgázó a vizsgaközpont által biztosított eszközökkel (írószer, papír), és kizárólag a saját megoldásairól készíthet jegyzetet (mindarról, ami a színes kidolgozási lapon szerepel).
" A dolgozatról fénymásolatot vagy fotót a vizsgázó nem készíthet az esélyegyenlőség elvének biztosítása érdekében ill. a megfelelő személyi és technikai feltételek hiánya miatt.
" Távozás előtt a vizsgázó köteles jegyzeteit bemutatni a teremfelügyelőnek, aki azokat ellenőrzi és aláírásával ellátja. Egyben a vizsgázó aláírja a megtekintési nyilatkozatot.
" Amennyiben a vizsgázó nem csak a saját megoldásairól, hanem a feladatokról is készített jegyzetet, jegyzetét nem tarthatja meg, kötelesek azokat a teremfelügyelőnek leadni. Az eseményt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.


  • Igazolás, bizonyítvány


Igazolás
" A vizsga eredményéről a bizonyítvány kiállításáig térítés ellenében igazolás kérhető, melynek elfogadásáról az érdekelt intézmények saját hatáskörükben döntenek.
Bizonyítvány
" A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az egyes részvizsgákon elérhető összpontszám minimum 60 %-át teljesítette úgy, hogy készségenként elérte a 40 %-os teljesítési minimumot is.
" A sikeres vizsgáról/részvizsgáról a vizsgázó írásbeli, szóbeli vagy komplex bizonyítványt kap.
" Az országos elektronikus rendszerbe továbbított és ott véglegesített eredményadatok alapján, nyomdai úton előállított nyelvvizsga-bizonyítványok a nyelvvizsgaközpontban kerülnek aláírásra és lepecsételésre.
" A bizonyítványt legkésőbb a vizsgától számított 60. napig a vizsgaközpont a vizsgázónak tértivevényes küldeményként postázza.
" A postázás előtt esetenként a bizonyítványok személyesen vagy meghatalmazással a Koordinációs Irodában is átvehetők. Ennek lehetőségéről és időpontjáról a csoportos vizsgán adnak tájékoztatást.
" A bármilyen okból postán visszaérkező bizonyítványokat 1 évig őrizzük díjmentesen. A határidő lejárta előtt az átvételre levélben felkérjük a vizsgázót, az egy év letelte után már csak 3.000 Ft eljárási díj megfizetése ellenében adjuk ki a bizonyítványt.
" A postázás előtt esetenként a bizonyítványok a Vizsgaközpont Ügyfélszolgálatán személyesen vagy meghatalmazással is átvehetők. Ennek lehetőségéről és időpontjáról a honlapon adunk tájékoztatást.
" Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról másodlatot a Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni (1054 Budapest, Báthori u. 10. Telefon: 374 2133 Fax: 374 2497), az OH NYAK jogosult a bizonyítvány kiállításáról igazolást kiadni.
Az aktuális időszak sikeres vizsgabizonyítványok postázásáról és átvételéről
IDE KATTINTVA tájékozódhat.
 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz